QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA HƯỚNG HỮU CƠ

 • Yêu cầu
  • Bảo tồn các nguồn tự nhiên và đa dạng sinh học
  • Cải thiện sức khỏe động vật và phúc lợi của mọi sinh vật.
  • Tạo điều kiện tiếp cận thiên nhiên của động vật làm cho chúng có thể hoạt động theo hành vi tự nhiên của chúng.
  • Chỉ được phép sử dụng các loại vật tư đầu vào phân bón, thuốc BVTV, giống đã được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (không sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa học, tổng hợp, giống GMO).
  • Người SX cần phải có sổ sách ghi chép việc quản lý canh tác hữu cơ. Ghi chép vật tư đầu vào, đầu ra, các biện pháp tác động và xử lý trong quá trình canh tác.
  • Chứng nhận hữu cơ: được cấp bởi Quacert – Trung tâm chứng nhận phù hợp thuộc tổng cục đo lượng chất lượng
 • Sản xuất lúa hữu cơ
  • Yêu cầu đất trồng lúa hữu cơ và nguồn nước tưới
  • Chuẩn bị đất trồng
  • Thời vụ cấy hoặc gieo sạ
  • Chuẩn bị giống cấy hoặc gieo sạ
  • Phân bón hữu cơ và kỹ thuật bón phân
  • Quản lý sâu bệnh và dịch hại cho sản xuất lúa hữu cơ
  • Quản lý cỏ dại